ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੋਰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ

By August 3, 2016 0 Comments


ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ